Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 8, bladzijde 359-360   Zie volgende pagina »

Van water Aron.   Cap. viii.

1  

Calla palustris - Slangenwortel

Tfatsoen

Calla palustris - Slangenwortel

Arum palustre, Dracontium parvum, Dracunculus minor, water Calfsvoet (water Aron)
  • 1644 Vlaams: Slanghencruydt (Water-), Speerwortele (Water-)
  • 1616 Latijn: Dracunculus aquatilis
  • 1554/1557: Arum palustre, Drachenwurtz (Wasser-), Dracunculus palustris, Drakenwortele (Water-), Schlangenkraut (Wasser-), Serpentaire aquatique, Serpentaire d'eauë, Serpentine aquatique

 

[360]   Dit cruyt heeft groote breede ende rondachtighe bladeren/ den bladeren van Veyl niet seer onghelijck maer meerder elck op eenen besonderen steel wassende/ by den welcken eenen ronden steel voortcoemt/ daer boven op een rouw hoofdeken wast voortbringhende cleyne witte bloemkens die in besien vergaen/ die in een ghelijck een druyfken ghedronghen wassen/ ghelijck aen Aron/ ende ierst groen sijn ende naermaels root. Ende recht onder dat hoofdeken staet aen den steel een bladt den anderen van fatsoene ghelijck maer mindere/ dat van boven schoon wit es ende van onder groen/ ende dit bladeken heft hem selven op als die vruchten rijp sijn/ alzoo dattet die helft van den druyfken wel bedeckt als hier ghefigureert staet. Die wortelen sijn lanck lancx der aerden cruypende met vele leden ende sommighe aenhanghende faselinghen.

Plaetse

Dit cruyt wast gheerne in vochtighe waterachtighe plaetsen/ ende wordt hier te lande ontrent die grachten ende poelen veel ghevonden by der Delen/ Nethe ende Scelde gheleghen.

Tijt

In Hoymaent ende Ooghstmaent worden die druyfkens van desen Water aron ghevonden.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt gheheeten Arum palustre/ ende van sommighen Dracontium parvum oft Dracunculus minor. In Hoochduytsch Kleyn schlangenkraut. In Brabant Water calfs voet ende onder die cruyde kenders Water aron. Ende dit cruyt wordt voor dat derde gheslacht van Dracunculus ghehouwen daer Plinius lib.xxiiii. af scrijft.

Natuere cracht en werckinghe

Dese Aron es oock heet ende drooch ghelijck Speerwortel ende Aron/ ende daer om oock voor alzoo veel als redene bewijst den