Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 7, bladzijde 358-359   Zie volgende pagina »

Van Aron.   Cap. vii.

1  

Arum maculatum - Gevlekte aronskelk

Tfatsoen

Arum maculatum - Gevlekte aronskelk

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Aron, Arum, Pes vituli, Lupha, Colocasion (Iaron, Barba Aron), Calfsvoet (Papecullekens)
  • 1644 Vlaams: Calfsvoet, Kalfsvoet
  • 1616 Latijn: Arum
  • 1554/1557: Arum, Barba Aron, Calfsvoet, Colocasion, Iaron, Ingber (Teutschen), Lupha, Paffenpint, Pes vituli, Pied de veau, Vit de prestre

 

[359]   Aron heeft groote gruene bladeren schier ghelijck die bete tusschen den welcken eenen steel voortcoemt ontrent een spanne lanck op tsop van den welcken een doddeken wast voortbringhende ten laesten vele in een ghedronghen ronde besien ghelijckende altsamen eene cleynen druyfken die ierst gruen ende naermaels schoon root worden. Die wortel es wit ront schier ghelijck een olive met vele hayrachtighe faselinghen behanghen.

Plaetse

Aron wast gheerne in coude lomberachtighe plaetsen.

Tijt

Die bladeren van Aron comen in Meerte ende Aprill voort/ ende in Braeckmaent verwelckenen ende vergaen die selve ende die steel met den druyfken blijft naeckt staende tot in Hoymaent ende Ooghstmaent ende dan worden die besien rijp.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Aron. In Latijn Arum. In die Apoteke Iaron en Barba Aron/ van sommighen Pes vituli, Lupha ende Colocasion. In Hoochduytsch Paffenpint und Teutschen Ingber. Hier te lande Papecullekens ende Calfsvoet. In Franchois Pied de veau en Vit de prebstre.

Natuere

Aron es werm ende drooch van natueren/ ende es ter eender plaetsen heeter dan tot der andere als Galenus scrijft alzoo dat Aron in Italien wassende maer heet en es tot in den iersten oft by den tweeden graedt/ ende hier te lande heet es tot in den derden.

Cracht ende werckinghe

Die wortelen bladeren ende vruchten van Aron/ sijn der Speerwortel van crachten ende werckinghen seer ghelijck/ sonderlinghe die hier te lande wassen die seer heet sijn als voorseyt es.

 

^Naar het begin van deze pagina