Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 102, bladzijde 342-345   Zie volgende pagina »

Van Ladanum.   Cap. cii.

1  

Cistus ladanifer - Cistusroos (Ladanumcistus)

Aantekening bij de paginering

Het hoofdstuk over Ladanum beslaat twee bladzijden, in het origineel genummerd 342 en 345 (!). De paginering gaat verder - ongenummerd - met bladzijde 346, waarop het drukkersmerk van Jan vander Loe is afgedrukt. Het Derde deel begint in het origineel op bladzijde 347, 348 is een blanco pagina, 349 is de eerste genummerde pagina van Deel drie.

 

 

Cistus ladanifer - Cistusroos (Ladanumcistus)

Zie alle foto's van Blaich

Ladanum (Lapdanum): sap van Cistus ledon
  • 1644 Vlaams: Cistus Ledon, Ledon
  • 1616 Latijn: Cistus ledon
  • 1554/1557: Cistus ladanifera, Ladanum, Ladum, Lapdanum, Ledum

Overzicht Cistus ladanifer op deze site

Alle foto's van Cistus ladanifer op internet

Cistus ladanifer bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cistus ladanifer in Plantago PlantIndex

Ladanum es een vette vochticheyt dat op een gheslachte van Cistus Ledon van sommighen gheheeten. In die Lente ghevonden wordt/ dat zoo vet es dattet int hayr van den baerden van den gheyten gheclontert blijft hanghende/ als die gheyten tsmorgens vroech dat Ledon gaen weyen/ daer uut die selve vochticheyt ghekempt ende vergaert wordt.

Naem

[343]   Dese vetticheyt wordt gheheeten in Griecx Ladanon. In Latijn Ladanum. In die Apoteken Lapdanum.

Natuere

Ladanum es werm tot volnaer in den tweeden graedt/ ende drooch ende tsamen treckende van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Ladanum met ouden wijn ghedroncken stelpt den loop desbuycx ende doet die urine lossen.

B   Ladanum es oock seer goet tot die herdicheyt van der moedere met een pessus ghebruyckt/ ende doet die secondine afcomen op gloeyende colen gheleyt/ ende den roock daer af van onder ontfanghen.

C   Tselve Ladanum met myrrha ende olie van myrthus/ es goet tseghen dat uutvallen des hayrs op thooft ghestreken/ want het maeckt dat het hayr niet meer uut en valt/ maer daert uutghevallen es/ en kant gheen ander doen groeyen.

D   Ladanum met huenich water oft olie van Roosen vermenght versuet ende gheneest die pijne der ooren daer in ghedruypt.

E   Als Ladanum met wijn vermenght op die litteken ghestreken wordt/ zoo doet het die selve vergaen.

F   Ladanum dient oock seer wel in alle salven ende plaesteren die verwermen/ vermorwen ende pijne versueten/ ende die op die borst tseghen den hoest goet gheleyt sijn.

Eynde des tweede deels

^Naar het begin van deze pagina