Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 87, bladzijde 322-323  Zie volgende pagina »

Van Peerlen cruyt.   Cap. lxxxvii.

 

Lithospermum - Parelzaad

1  

Lithospermum arvense - Ruw parelzaad

2  

Lithospermum officinale - Glad parelzaad

3  

Thymelaea passerina - Vogelkopje

Tgheslacht

Peerlen cruyt es tweederleye/ Tam ende wildt.

Tfatsoen

Lithospermum - Parelzaad

Lithospermon, Lithospermum, Gorgonion (Milium solis), Peerlen cruyt (Steensaet)

 

Lithospermum arvense - Ruw parelzaad

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Lithospermum maius, tam Peerlen cruyt
  • 1644 Vlaams: Peerlencruydt (Groot), Steensaet (Groot)
  • 1616 Latijn: Lithospermum maius [83]
  • 1554/1557: Gorgonion, Gremil, Gremil grand, Herbe aux perles, Lithospermum, Lithospermum maius, Meerhirsch, Milium Soler, Milium Solis, Peerlencruyt, Steensaet, Steinsamen

[322]   1   Dat tam Peerlen cruyt heeft rechte dunne ronde houtachtighe stelen met aenwassende vele sijde scuetkens/ daer aen wassen langhe smalle scerpe swertgruene bladeren minder dan die bladeren van Wilghen. Tusschen die bladeren ende stelen wassen cleyne witte bloemkens voortbringhende schoon ront wit hert steenachtich saet/ cleynen peerlenkens ghelijck int aensiene. Die wortel es hert en houtachtich.

Lithospermum officinale - Glad parelzaad

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

Lithospermum minus, wildt Peerlen cruyt
  • 1644 Vlaams: Peerlencruydt (Kleyn), Steensaet (Kleyn)
  • 1616 Latijn: Lithospermum minus [83]
  • 1554/1557: Gorgonion, Gremil, Gremil petit, Herbe aux perles, Lithospermum, Lithospermum minus, Meerhirsch, Milium Soler, Milium Solis, Peerlencruyt, Steensaet, Steinsamen

2   Dat Wildt gheslacht es van stelen bladeren ende bloemen den voorghescreven ghelijck/ alleen het saet en es niet soo wit ende effen/ maer wat gherimpelt ghelijck tsaet van die ghemeyne Ossentonghe/ ende die bladeren sijn wat rouwer.

Thymelaea passerina - Vogelkopje

Lithospermum tertium, ("wildt ende seer cleyn") Peerlen cruyt van Hieronymus Bock
  • 1644 Vlaams: Steensaet (Alderkleynste)
  • 1616 Latijn: Lithospermum quartum [83]
  • 1554/1557: Gremil sauvage de Hierosme Bouq (Hieronymus}

3   Boven desen twee gheslachten vindtmen oock noch een ander wildt ende seer cleyn Peerlen cruyt/ daer af die hoochgheleerde Hieronymus Bock in sijnen cruydeboeck vermaent. Ende dit wast ontrent een spanne hooch met cleynen smalle bladerkens ghelijck tvlas becleet/ tusschen den welcken ende den stelen voortcoemt/ cleyn effen swert hert saet/ den witten tammen peerlen sade seer ghelijck.

Plaetse

1   Dat tam peerlen cruyt wast in sommighe landen op rouwe plaetsen/ hier te lande worddet in die hoven ghesaeyet.

2   Dat wildt op steenachtighe rouwe plaetsen ghevonden.

 

Tijt

[323]   Peerlen cruyden bloeyen in Braeckmaent/ Hoymaent ende Ooghstmaent/ ende tewyle leveren zy oock huer saet.

Naem

Peerlencruyt heet in Griecx ende in Latijn Lithospermon/ van sommigen Gorgonion. In die Apoteke Milium solis. In Hoochduytsch Meerhirsen. In Neerduytsch Peerlencruyt ende Steensaet. In Franchois Gremil/ ou herbe oux perles.

Natuere

Tsaet van Peerlencruyt es werm ende drooghe tot in den tweeden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Tsaet van Peerlencruyt ghestooten ende met witten wijn ghedroncken breekt den steen/ ende doet den selven rijsen ende doet die urine lossen.

 

^Naar het begin van deze pagina