Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 87, bladzijde 322-323  Zie volgende pagina »

Van Peerlen cruyt.   Cap. lxxxvii.

 

Lithospermum - Parelzaad

1  

Lithospermum arvense - Ruw parelzaad

2  

Lithospermum officinale - Glad parelzaad

3  

Thymelaea passerina - Vogelkopje

Tgheslacht

Peerlen cruyt es tweederleye/ Tam ende wildt.

Tfatsoen

Lithospermum - Parelzaad

Lithospermon, Lithospermum, Gorgonion (Milium solis), Peerlen cruyt (Steensaet)

 

Lithospermum arvense - Ruw parelzaad

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Lithospermum maius, tam Peerlen cruyt
  • 1644 Vlaams: Peerlencruydt (Groot), Steensaet (Groot)
  • 1616 Latijn: Lithospermum maius [83]
  • 1554/1557: Gorgonion, Gremil, Gremil grand, Herbe aux perles, Lithospermum, Lithospermum maius, Meerhirsch, Milium Soler, Milium Solis, Peerlencruyt, Steensaet, Steinsamen

Overzicht Lithospermum arvense op deze site

Alle foto's van Lithospermum arvense op internet

Lithospermum arvense bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lithospermum arvense in Plantago PlantIndex

[322]   1   Dat tam Peerlen cruyt heeft rechte dunne ronde houtachtighe stelen met aenwassende vele sijde scuetkens/ daer aen wassen langhe smalle scerpe swertgruene bladeren minder dan die bladeren van Wilghen. Tusschen die bladeren ende stelen wassen cleyne witte bloemkens voortbringhende schoon ront wit hert steenachtich saet/ cleynen peerlenkens ghelijck int aensiene. Die wortel es hert en houtachtich.

Lithospermum officinale - Glad parelzaad

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengid

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Lithospermum minus, wildt Peerlen cruyt
  • 1644 Vlaams: Peerlencruydt (Kleyn), Steensaet (Kleyn)
  • 1616 Latijn: Lithospermum minus [83]
  • 1554/1557: Gorgonion, Gremil, Gremil petit, Herbe aux perles, Lithospermum, Lithospermum minus, Meerhirsch, Milium Soler, Milium Solis, Peerlencruyt, Steensaet, Steinsamen

Overzicht Lithospermum officinale op deze site

Alle foto's van Lithospermum officinale op internet

Lithospermum officinale bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lithospermum officinale in Plantago PlantIndex

2   Dat Wildt gheslacht es van stelen bladeren ende bloemen den voorghescreven ghelijck/ alleen het saet en es niet soo wit ende effen/ maer wat gherimpelt ghelijck tsaet van die ghemeyne Ossentonghe/ ende die bladeren sijn wat rouwer.

Thymelaea passerina - Vogelkopje

Zie alle foto's van Wien

Lithospermum tertium, ("wildt ende seer cleyn") Peerlen cruyt van Hieronymus Bock
  • 1644 Vlaams: Steensaet (Alderkleynste)
  • 1616 Latijn: Lithospermum quartum [83]
  • 1554/1557: Gremil sauvage de Hierosme Bouq (Hieronymus}

Overzicht Thymelaea passerina op deze site

Alle foto's van Thymelaea passerina op internet

Thymelaea passerina bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Thymelaea passerina in Plantago PlantIndex

3   Boven desen twee gheslachten vindtmen oock noch een ander wildt ende seer cleyn Peerlen cruyt/ daer af die hoochgheleerde Hieronymus Bock in sijnen cruydeboeck vermaent. Ende dit wast ontrent een spanne hooch met cleynen smalle bladerkens ghelijck tvlas becleet/ tusschen den welcken ende den stelen voortcoemt/ cleyn effen swert hert saet/ den witten tammen peerlen sade seer ghelijck.

Plaetse

1   Dat tam peerlen cruyt wast in sommighe landen op rouwe plaetsen/ hier te lande worddet in die hoven ghesaeyet.

2   Dat wildt op steenachtighe rouwe plaetsen ghevonden.

 

Tijt

[323]   Peerlen cruyden bloeyen in Braeckmaent/ Hoymaent ende Ooghstmaent/ ende tewyle leveren zy oock huer saet.

Naem

Peerlencruyt heet in Griecx ende in Latijn Lithospermon/ van sommigen Gorgonion. In die Apoteke Milium solis. In Hoochduytsch Meerhirsen. In Neerduytsch Peerlencruyt ende Steensaet. In Franchois Gremil/ ou herbe oux perles.

Natuere

Tsaet van Peerlencruyt es werm ende drooghe tot in den tweeden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Tsaet van Peerlencruyt ghestooten ende met witten wijn ghedroncken breekt den steen/ ende doet den selven rijsen ende doet die urine lossen.

 

^Naar het begin van deze pagina