Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 85, bladzijde 320-321  Zie volgende pagina »

Van witte Steenbreeck.   Cap. lxxxv.

1  

Saxifraga granulata - Knolsteenbreek

Tfatsoen

Saxifraga granulata - Knolsteenbreek

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

Saxifraga alba, witte Steenbreeck
  • 1644 Vlaams: Steenbreeck (Witte)
  • 1616 Latijn: Saxifraga alba
  • 1554/1557: Romptpierre blanche, Saxifraga alba, Saxifrage blanche, Steenbreeck (wit), Steinbrech (weisz)

[320]   Witte Steenbreeck heeft ronde bladeren die ghemeynlijck op der aerden uutghespreyt ligghen/ ende rontsomme een luttel ghekerft sijn/ den bladeren van Onderhave niet seer onghelijck maer saechter/ minder ende geelgruender. Ende tusschen dese bladerkens comen die stelen voort die ront ende hayrachtich sijn ontrent onderhalven voet lanck/ op dopperste draghende veel witte bloemkens/ van aensiene den witte Vilieren schier ghelijck. Die wortel es bruyn met vele veeselinghen/ ende daer aen hanghen veel ronde lijfverwige roode gryenkens/ meerder dan Coriander saet van smaecke bitter/ diemen in die medecijne ghebruyckt ende heet te wesene dat saet van witten Steenbreeck.

Plaetse

Witte Steenbreeck wast in Hoochduytschlant op drooghe/ rouwe/ steenachtighe ende sandachtighe plaetsen. Hier te lande wordet in der cruytliefhebbers hoven gheplant.

Tijt

Steenbreeck bloeyet in den Meye. In Braeckmaent vergaen die bloemen ende dat cruyt en wordt niet meer ghesien/ dan int naervolghende iaer.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt in Latijn gheheeten Saxifraga alba. In Hoochduytsch Weisz Steinbrech. In Franchois Saxifrage.

Natuere

Dit cruyt ende sonderlinge die wortelen met hueren sade sijn werm van natueren.

 

 

Cracht ende werckinghe

[321]   A   Die wortelen van wit Steenbreeck met hueren sade in wijn ghesoden ende ghedroncken lossen die urine/ suyveren ende reynighen die nieren ende die blase/ breken den steen ende doen hem rijsen/ ende sijn seer goet tseghen die droppelpisse ende tseghen alle ghebreken/ pijnen ende weedom der lendenen.

^Naar het begin van deze pagina