Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 81, bladzijde 314-315   Zie volgende pagina »

Van tordylion.   Cap. lxxxi.

1  

Tordylion officinale - Kretenzische seseli

Tfatsoen

Tordylion officinale - Kretenzische seseli

Tordylion, Tordylon, Gordylion, Seseli Creticum, Tordylion

  • 1644 Vlaams: Seseli van Candien
  • 1616 Latijn: Seseli Creticum
  • 1554/1557: Seseli Creticum, Seseli de Candie, Tordylion, Tordylium

[314]   Dit cruyt es een teer cruydeken ontrent onderhalven voet hooch wassende. Sijn steelkens sijn teer ende dun met luttel bladerkens becleet/ die seer ghesneden ende cleyn sijn den bladeren van Coriander schier ghelijckende/ beneden breeder ende min gespleten/ boven teerder ende meer ghecloven. Op die soppen van den stelen wassen cleyne croonkens met witte bloemkens/ ende als die vergaen zoo volghet saet/ dat root/ ront ende plat es/ rontsomme met een wit boordeken/ twee tseghen een ligghende/ ende elck besonder saet es eene scildeken oft buekelaer van fatsoene ghelijck. Die wortel es teer ende dun ende sterft alle iaeren/ alzoo dat het cruyt alle iaren van sade ghewonnen moet worden.

Plaetse

Dit cruyt wast als Dioscorides scrijft in Cilicien op den berch Amanus/ het wordt oock hier te lande in sommighe neerstighe cruytliefhebbers hoven ghevonden.

Tijt

Het bloeyet in Hoymaent/ ende in Ooghstmaent es sijn saet rijp.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Tordylon ende Tordylion/ van Paulus Egineta Gordyaon/ van sommighe andere in Latijn Seseli creticum. In die Apoteke eest meest onbekent.

Natuere

Tsaet van Tordylion es werm ende drooghe van natueren tot in den tweeden graedt.

 

 

Cracht ende werckinghe

[315]   A   Tsaet van Tordylion met wijn ghedroncken/ doet die urine lossen ende es goet tseghen die droppelpisse/ ende tverweckt den vrouwen huer natuerlycke cranckheyt.

B   Tsap van Tordylion een vierendeel loots thien daghen achter een met sueten versoden wijn ghedroncken/ gheneest die ghebreken der nieren.

C   Die wortel met huenich vermenght doet die coude taye fluymen van der longhene ende borsten rijsen/ dicwils daer af gheleckt.

^Naar het begin van deze pagina