Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 72, bladzijde 298-299  Zie volgende pagina »

Van Dille.   Cap. lxxii.

1  

Anethum graveolens - Dille

Tfatsoen

Anethum graveolens - Dille

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Anethum, Dille
  • 1644 Vlaams: Dille
  • 1616 Latijn: Anethum
  • 1554/1557: Aneth, Anethum, Dille, Dyllen, Hochkraut

Overzicht Anethum graveolens op deze site

Alle foto's van Anethum graveolens op internet

Anethum graveolens bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Anethum graveolens in Plantago PlantIndex

Dille heeft ronde gheknoopte steelkens met veel aenwassende scuetkens ende tacxkens/ onderhalven voet oft twee hooch wassende. Die bladeren sijn seer ghesneden/ den bladeren van Venckel niet seer onghelijck/ maer herder ende grover van drayen. Die bloemen sijn geel ende wassen met croonkens ghelijck aen die Venckel op dopperste van den stelen/ ende als die vergaen zoo volghet tsaet dat cleyn ende breet es. Die wortel es wit ende sterft alle iaren.

Plaetse

Dille wordt hier te lande in alle moeshoven ghesayet.

Tijt

Zy bloeyet in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

Dit cruyt heet in Griecx Anethon. In Latijn ende in die Apoteke Anethum. In Hoochduytsch Dyllen ende Hochkraut. In Neerduytsch Dille. In Franchois Anet.

Natuere

Dille es werm tot bynaer in den derden graedt/ ende drooghe tot in den tweeden.

Cracht en werckinghe

A   Die opperste soppekens van dille met den sade in water ghesoden ende ghedroncken doen die vrouwen veel sochs in die borsten crijghen.

 

[299]   B   Dille doet oock die opblasinghe winden ende crimpsel van den buyck/ vergaen/ stilt dat overgheven ende den camerganck/ ende doet die urine lossen in manieren als voor ghebruyckt.

C   Dille es oock seer goet tseghen dat opsteyghen ende opclimmen van der moedere/ alsmense in water siedt/ ende den wermen damp daer af comende van onder ontfanckt.

D   Tsaet van dille werm ghemaeckt ende dicwils gheroken/ doet den hick ende dat opsteyghen van der maghen stillen.

E   Tsaet van Dille ghebrant gheneest die clieren ende fronselen in tfondament daer op ghestreken. Tcruyt al heel tot asschen ghebrant heylt ende gheneest die vochtighe sweeringhen sonderlinghe van den scamelijcken leden daer in ghestroyt.

F   Dille in olie ghesoden verdeylt ende doet sceyden/ versuet alle pijnen/ verweckt tot slape/ ende brenght alle rouwe couwe ghezwellen tot rijpicheyt.

Hindernisse

Dille veel ghebruyckt maeckt doncker ende onclaer ghesichte ende verdroocht die natuere ende dat mannelijck saet.

 

^Naar het begin van deze pagina