Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 60, bladzijde 277-278  Zie volgende pagina »

Van Druyven cruyt.   Cap. lx.

1  

Chenopodium botrys - Druifkruid

 

Tfatsoen

Chenopodium botrys - Druifkruid

Zie alle foto's van Blaich

Botrys, Ambrosia, Druyven cruyt
  • 1644 Vlaams: Druyvencruydt, Piment
  • 1616 Latijn: Botrys [34]
  • 1554/1557: Ambrosia, Botrys, Druyvencruyt, Herbe aux grappes, Pyment, Traubenkraut

Overzicht Chenopodium botrys op deze site

Alle foto's van Chenopodium botrys op internet

Chenopodium botrys bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Chenopodium botrys in Plantago PlantIndex

[278]   Dit cruyt heeft ierst cleyne rontsomme diep ghesneden hayrachtighe bladerkens van onder schoon purpur root/ naer die welcke eenen rechten ronden steel wast ontrent een spanne oft voet hooch/ met vele sijde scuetkens ende tacxkens ghelijck een cleyn boomken becleet/ daer aen wassen ende voortcomen langhe/ diep ghesneden/ hayrachtighe/ gerimpelde bladerkens/ int aentasten vet/ den iersten bladerkens van fatsoene ghelijck/ maer langher ende niet root. Tsaet hanght aen die steelkens by een ghelijck cleyne druyfkens ghehoopt. Die wortel es teer ende faselachtich. Dit heel cruyt es van eenen seer liefelijcken rueck/ ende alst saet rijp es/ zoo verdrooghet ende wordt heel geel/ ende stercker van ruecke.

Plaetse

Dit cruyt wast tot veel plaetsen in Vranckrijck by die rievieren/ hier te lande wordet in die hoven ghesayet/ ende daert eens ghesayet es/ daer comet alle iaren lichtelijcken voort.

Tijt

In Ooghstmaent coemt het ghehoopt saet van desen cruyde voort ende in herfstmaent eest cruyt bequaem om te treckene.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx ende in Latijn Botris/ in Cappadocië oock van sommighen als Dioscorides scrijft Ambrosia. In die Apoteke eest onbekent. In Hoochduytsch Traubenkraut/ dat es in onser tale Druyvencruyt. In Franchois Pyment.

Natuere

Druyvencruyt es werm ende drooghe van natueren tot in den tweeden graedt ende subtijl van substantien.

Cracht en werckinghe

A   Druyvencruyt in wijn ghesoden es seer goet ghedroncken den ghenen die verstopt van borsten/ ende cort van adem sijn/ oft die hueren adem niet en kunnen verhalen/ want het sceydt ende verteert die grove vochticheden ende die taye rouwe fluymen die longhene ende borst verstoppen.

B   Tselve cruyt lost oock die urine/ doet water maken/ ende verweckt die natuerlijcke cranckheyt der vrouwen als voor inghenomen.

C   Druyvencruyt ghedroocht es seer goet in die spijse ghelijck Hysope Thymus ende dyerghelijcke ghebruyckt/ ende gheeft der spijsen goeden rueck ende smaeck.

D   Druyvencruyt ghedroocht ende in die cleerscapparayen gheleyt/ gheeft den cleederen goeden rueck/ ende bewaert ende bescermt die selve datter gheen motten in en comen.

 

^Naar het begin van deze pagina