Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 59, bladzijde 276-277  Zie volgende pagina »

Van Ocimastrum.   Cap. lvix.

 

Tfatsoen

(?)

Ocimastrum, Velt cypres

     Noot: Misschien is er verwarring met Acinos (hoofdstuk 58, nr. 3): in de Franse vertaling van het Cruijdeboeck door Clusius is Ocimastrumeen synoniem voor Acinos of Acinus.

[277]   Dit cruyt es een liefelijck welrieckende cruyt/ vele hayrachtighe steelkens hebbende/ daer aen wassen cleyne seer ghesneden ende schier cruyswijs ghecloven hayrachtighe bladerkens. Die bloemen sijn peersachtich/ ende wassen met croonkens rontsomme die stelen/ ende als die afghevallen sijn zoo comen daer voort ronde huyskens ghelijck die huyskens van Bilsem/ maer mindere/ ende daer in leyt dat saet/ dat swert ende ront es. Die wortel es dick met vele veeselinghen.

Plaetse

Dit cruyt wast in sommighe landen op steenachtighe plaetsen. Hier te lande worddet in der cruytliefhebbers hoven ghesaeyet.

Tijt

Het bloeyet hier te lande in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Ocimoides. In Latijn Ocimastrum. Van sommighen oock in Duytsch Velt cypres.

Natuere

Ocimastrum es werm ende drooghe van natueren.

Cracht en werckinghe

A   Tsaet van Ocimastrum met wijn es seer goet ghedroncken den ghenen die van slanghen ende anderen fenijnnighen ghedierten ghebeten sijn.

 

^Naar het begin van deze pagina