Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 55, bladzijde 270-271  Zie volgende pagina »

Van edel Marioleyne.   Cap. lv.

1  

Origanum majorana - Echte marjolein

Tfatsoen

Origanum majorana - Echte marjolein

Zie alle foto's van Lindbloms

Maiorana, Amaracus, (edel) Marioleyne (Mageleyne)
  • 1644 Vlaams: Marioleyne
  • 1616 Latijn: Maiorana sive Marum
  • 1554/1557: Amaracus, Mageleine, Maioran, Maiorana, Mariolaine, Marioleyne, Marum, Meyran

Overzicht Origanum majorana op deze site

Alle foto's van Origanum majorana op internet

Origanum majorana bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Origanum majorana in Plantago PlantIndex

Marioleyne es een teer welrieckende cruyt hier te lande wel bekent/ het heeft teere dunne steelkens/ met saechte rondachtighe aschvervwige bladerkens becleet. Aen dopperste van den stelen wassen cleyne knoppekens/ voortbringhende cleyne witte bloemkens die seer cleyn bruyn roodachtich sadeken leveren. Die wortel es houtachtich met vele veselinghen.

Plaetse

Marioleyne wordt in die hoven ghesayet/ ende in teylen gheplant/ en wast gheerne in vette ghemeste aerde.

Tijt

Marioleyne bloeyet in Hoymaent ende in Ooghstmaent.

Naem

Dit edel welrieckende cruyt heet in Griecx Sampsychos en Amaceron. In Latijn Amaracus

 

[271]    ende Maiorana. In die Apoteke Maiorana. In Hoochduytsch Maioran oft Meyran. Hier te lande Marioleyne oft Mageleyne. In Franchois Mariolaine ou Marone.

Natuere

Marioleye es werm ende drooghe tot in den derden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Marioleyne in witten wijn ghesoden es seer goet veel ghedroncken den ghenen die dwater beghinnen te laden/ ende die de droppelpisse hebben ende huer water niet wel en kunnen ghelossen/ ende die dat crimpsel in den buyck hebben.

B   Marioleyne in der selver manieren ghebruyckt doet den vrouwen huer natuerlijcke cranckheyt wedercomen. Tselve doet zy met een pessus van onder gheset.

C   Marioleyne ghedroocht ende met huenich vermenght doet sceyden dat gheronnen bloet/ ende die blauw gheslaghen plecken vergaen/ daer op gheleyt.

D   Marioleyne met sout ende edick/ es seer goet geleyt op die steeck van den scorpioenen.

E   Een plaester van Marioleyne met olie ende was ghemaeckt verteert die coude gezwellen ende es seer goet gheleyt op die leden/ die uut huer ledt gheweest zijn.

F   Marioleyne ghewreven/ ende in die nuese ghesteken/ oft sap daer af duer die nuese opghenomen/ treckt die vochticheyt van den hoofde af/ het suyvert die herssenen/ het doet niesen/ ende es seer goet den ghenen die qualijcken riecken.

 

^Naar het begin van deze pagina