Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 54, bladzijde 269-270   Zie volgende pagina »

Van Polium.   Cap. liiii.

1  

Teucrium polium

Tfatsoen

1  

Teucrium polium

(een gamandersoort, "poleigamander")

Polium, Polium montanum, Teuthrium

[269]   Polium es een teer neer welrieckende cruydeken/ cleyne dunnen steelkens hebbende ontrent een palme oft halven voet hooch. Sijn bladerkens sijn cleyn smal aschvervwich wit/ van den welcken die onderste wat breeder sijn ende rontsomme wat ghekerft. Die opperste die aen die steelkens wassen smalder ende niet ghekerft. Die bloemen sijn wit ende wassen boven aen die stelen. Die wortelen sijn dun ende veeselachtich.

Plaetse

Dit cruyt en wast hier te lande niet van selfs/ noch en wordt oock niet veel ghevonden/ dan in sommighe cruytliefhebbers hoven/ die dit met groote neersticheyt planten ende bewaeren.

Tijt

Tghene dat in den hof van den Minderbruerders te Mechelen wast/ hebben wy met bloemen in Hoymaent ghesien.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Polion, Polion oreinon ende Teuthrion. In Latijn Polium, Polium montanum ende Teuthrium. In Duytsch oft Franchois en hevet geene naemen die bekent sijn. In die Apoteke eest meest onbekent.

Natuere

Polium es werm tot in den tweeden graedt ende drooghe tot in den derden.

Cracht ende werckinghe

A   Polium in water oft wijn ghesoden verweckt die natuerlijcke cranckheyt der vrouwen ende lost die urine/ ende es seer goet den ghenen die dwater laden en van der geelsucht sieck sijn.

 

 

[270]   B   Polium es oock seer goet tseghen die beet van den fenijnnighen ghedierten/ ende tseghen alle fenijn/ in der manieren als voor ghebruyckt/ het veriaecht oock alle fenijnnighe ghedierten van der plaetsen daert gheleyt oft ghebrant wordt.

C   Polium met azijn ghedroncken coemt te helpen den ghenen die van der milten ghequelt ende sieck sijn.

D   Polium heylt oock ende gheneest die wonden gruen ghestooten ende daer op gheleyt.

^Naar het begin van deze pagina