Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 49, bladzijde 262-263  Zie volgende pagina »

Van Cuele.   Cap. xlix.

1  

Satureja hortensis - Bonenkruid

 

Tfatsoen

Satureja hortensis - Bonenkruid

Satureia, Satureia vulgaris, Cunila, Thymbra (Saturegia), Cuele (Satureye, Lochtekol)

  • 1644 Vlaams: Keule, Saturey
  • 1616 Latijn: Satureia
  • 1554/1557: Cuele, Cunila, Garten Hyssop, Hyssop (Garten-), Kunel, Lochtekol, Sadaney, Sarriete, Sarriette, Saturegia, Satureia, Satureia vulgaris, Saturey, Satureye, Zwibel Hyssop

[263]   Cuele es een teer zoomer cruyt/ ontrent eenen voet hooch wassende/ sijn steelkens sijn dun ende bruyn/ met veel sijde tacxkens/ daer aen wassen cleyne smalle bladerkens. Den bladeren van die ghemeyne Hyssope wat ghelijck/ maer mindere. Die bloemen comen tusschen die bladerkens voort lijfvervwich/ wit ende liefelijck van ruecke. Tsaet es bruyn. Die wortel teer ende faselachtich.

Plaetse

Dit cruyt wordt al om in die hoven ghesayet/ ende in die spijse seer ghebruyckt.

Tijt

Dit cruyt bloeyet in Hoymaent.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt gheheeten in Griecx Saturon, Thymbra. In Latijn Cunila en Satureia. In die Apoteke Saturegia. In Hoochduytsch garten Hyssop/ zwibel Hyssop/ Kunel/ Saturey und Sadaney. Hier te lande Cuele/ Satureye/ Lochtekol. In Franchois Sariette en Sarriette. Onse meyninghe die wy van desen cruyde hebben/ ende dat wy voor die rechte Satureia houden/ salmen in onse Latijnsche aenteekeninghen verclaert vinden.

Natuere

Satureye es werm ende drooch/ tot in den derden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Satureye als Dioscorides scrijft es van crachten ende werckinghen den Thymus ghelijck/ ende es seer goet bequaem ende ghesont in die spijse ghebruyckt.

 

^Naar het begin van deze pagina