Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 43, bladzijde 248-249  Zie volgende pagina »

Van witte Sporckelbloemen.   Cap. xliii.

1  

Leucojum vernum - Lenteklokje

Tfatsoen

Leucojum vernum - Lenteklokje

Leucoion, Viola alba, Viola alba Theophrasti, witte Sporckelbloemen (Soomersottekens, witte Tijdeloosen)

  • 1644 Vlaams: Tijdeloosen (Witte) met ses bladeren
  • 1616 Latijn: Leucoion bulbosum hexaphyllon
  • 1554/1557: Hornungsblumen (weisz), Leucoïon, Leucoïon de Théophraste, Soomersottekens, Sporckelbloemen (witte), Tydeloosen (witte), Viola alba, Viola alba Theophrasti, Violette blanche

Dese schoone liefelijcke bloemkens hebben smalle bladerkens minder ende saechter dan die bladeren van Pareye anders huer gelijck. Die stelen sijn ront/ effen ende daer op wassen schone welrieckende witte bloemkens aen dopperste van den stelen nederwaerts hanghende. Ende elck van desen bloemkens heeft sesse smalle bladerkens die van buyten met gruene streepkens overtoghen en van binnen heel wit sijn/ in dmiddel van den welcken sesse geele droppelkens hanghen/ ghelijck in die Lelien/ dyen dese bloemkens volnaer van fatsoene ghelijcken. Naer die bloemen zoo comen daer ronde bollekens voort/ daer in ront geel effen saet leyt/ den Hofmostaerts sade niet seer onghelijck. Die wortel is ront ghelijck die wortel van den geele Sporckelbloemen.

Plaetse

Dese Sporckelbloemen wassen in donckere vochtighe plaetsen/ ende in neere bosschen by dwater gheleghen/ zy worden oock in die hoven gheplant.

Tijt

In Sporckelle comen dese bloemkens voort/ met den geelen Sporckelbloemen zy leveren huer saet in Aprill/ in Meye vergaen bladeren ende die steelen/ alleen die wortele blijft in der aerden duerende/ ghelijck van die andere geele Sporckelbloemen.

 

 

Naem

[249]   Dese schoone bloemkens worden nu ter tijt ghehouwen voor een gheslacht van Violetten/ dat van Theophrastus gheheeten wordt in Griecx Leucoion/ dat is in Latijn Viola alba. Ende daer om worden zy nu ter tijt Leucoion ende Viola alba Theophrasti ghenaempt. In Hoochduytsch heeten dese bloemkens Weisz hornungsblumen. Hier te lande witte Sporckelbloemen/ Soomersottekens/ ende witte Tijdeloosen. In Franchois Violette blanche.

Natuere ende cracht

A   Natuere ende werckinghe van desen bloemkens en is noch ter tijt niet bekent

^Naar het begin van deze pagina