Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 39, bladzijde 242-243   Zie volgende pagina »

Van Heydens bloemen.   Cap. xxxix.

1  
Lilium martagon - Turkse lelie

Tfatsoen

Lilium martagon - Turkse lelie

Hemerocallis, Lilium sylvestre (Affodillus), Heydens bloeme (Lelikens van Calvarien, wilde Lelien)
  • 1644 Vlaams: Cimbalen, Lelien (Wilde), Lelikens van Calvarien, Singlen
  • 1616 Latijn: Lilium silvestre
  • 1554/1557: Affodilus, Goldwurtz, Hemerocallis, Heydensbloeme, Heydnischblumen, Lelien (wilde), Lelikens van Calvarien, Lilium sylvestre, Lys sauvage

[242]   Heydens bloeme heeft eenen rechten ronden steel/ met langhe bladeren becleet/ daer boven aen wassen ende voortcomen schoone liefelijcke bloemkens de Lelien van fatsoene seer ghelijck/ in sesse bladerkens verdeylt die dick ende vet sijn en ghelijck ringeskens uutwaerts omghecromt/ ende dese bloemkens sijn bleeck/ lijfvervwich van coluere/ met cleyne tipkens besprayet/ ende en hebben gheenen sonderlinghen rueck. Die wortel is den Lelie wortelen gelijck maer mindere ende gout geel.

Plaetse

Dese bloemen wassen tot sommighe plaetsen in Duytschlant in die bosschen ende beempden die op die gheberchten ligghen. Hier te lande worden sy in die hoven gheplant.

Tijt

Heydens bloemen bloeyen in Meye ende in Braeckmaent.

Naem

Dese bloeme heet in Griecx Hemerocallis. In Latijn Lilium sylvestre. Tot sommighe plaetsen in die Apoteken Affodillus/ ende voor die rechte Asphodelus niet sonder groote dwalinghe ghebruyckt. In Hoochduytsch Goldtwurtz und Heidnischblumen. Hier te lande Lelikens van Calvarien/ Heydens bloeme ende wilde Lelien. In Franchois Lys sauvage.

Natuere

Galenus scrijft dat die wortelen van deser bloemen/ den wortelen van witten Lelien van natueren ghelijck sijn.    

 

 

Cracht ende werckinghe

[243]   A   Die wortel van desen Heydens bloemen ghedroncken iaecht af water ende bloet. Tselve doet zy oock van onder gheset.

B   Die bladeren versueten ende versaechten die sweerende met soch gheladen borsten/ ende die swillinghen der ooghen daer op gheleyt.

C   Die wortel ende bladeren van desen bloemen sijn oock goet op die verbrande ende verscoude leden gheleyt.

^Naar het begin van deze pagina