Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 27, bladzijde 219-221  Zie volgende pagina »

Van Orant.   Cap. xxvii.

1  

Antirrhinum majus - Grote leeuwenbek

2  

Misopates orontium - Akkerleeuwenbek

 

Tgheslacht

Orant is hier te lande tweederleye van gheslachte. Groot ende cleyne. Groot Orant heeft breede bladeren/ ende is dat oprecht Antirrhinum Dioscorides. Tcleyne heeft langhe smalle bladerkens.   

Tfatsoen

Antirrhinum majus - Grote leeuwenbek

Antirrhinon, Antirrhizon, Anarrhinon, Anagallis sylvestris, groot Orant (Calfs nuese)
  • 1644 Vlaams: Orant (Groot)
  • 1616 Latijn: Antirrhinum
  • 1554/1557: Anagallis sylvestris, Antirrhinon, Antirrhinum, Antirrhinum (grand), Calfsnuese, Orant (groot)

[220]   1   Groot Orant heeft rechte ronde stelen/ met vele aenwassende syde tacxkens. Die bladerkens sijn donckergruen/ langachtich ende breedt/ den bladeren van Guychelheyl niet seer ongelijck/ altijt twee tsegen een gelijck aen Guychelheyl wassende. Aen dopperste lancx die stelen wassen die bloemen deen boven dandere/ die lanck ende voor breet sijn gefatsoeneert ghelijck een Vorschen muyl/ den bloemen van wildt Vlas niet seer onghelijck/ maer meerder ende sonder steertken/ van coluere som bleeck geel/ som root. Naer die welcke dat langhe ronde huyskens voortcomen van voren eenen calfs muyl ghelijck/ ende daer inne leyt dat saet.

Misopates orontium - Akkerleeuwenbek

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

 

 

Orontium, cleyn Orant
  • 1644 Vlaams: Orant (Wilt oft Kleyn), Phyteuma
  • 1616 Latijn: Antirrhinum silvestre Phyteuma
  • 1554/1557: Antirrhinum (petit), Orant (cleyne), Orontium

2   Cleyn Orant heeft dunne teere steelkens/ met luttel aenwassende syde tacxkens/ daer aen langhe smalle bladerkens staen/ tusschen den welcken ende den steelkens voort comen cleyne roode bloemkens den voorghescreven Orants bloemen gelijck/ maer veel mindere. Als die bloemen gheresen sijn zoo volghen daer cleyne ronde bollekens naer/ die met hueren openen gaetkens eens tmenschen doothooft ghelijck sijn ende daer in leyt dat saet/ dat cleyn is.

Plaetse

Dat ierste ende groot Orant en wast hier te lande niet/ dan in der cruytliefhebbers hoven daert ghesayet wordt. Dander wast hier te lande op sommighe velden/ by den weghen ende onder die haghen.

 

Tijt

[221]   Tgroot Orant bloeyet in Ooghstmaent ende in Hoymaent. Tcleyn bringht zijn bloemen in Hoymaent voort.

Naem

1   Dierste gheslacht wordt in Griecx gheheeten Antirrhinon, Antirrhizon en Anarrhinon. In Latijn Sylvestris Anagallis. In Duytsch Orant en van sommighen6 Calfs nuese.

2   Dat ander gheslacht wordt gheheeten in Griecx ende in Latijn Orontium. In Duytsch cleyn Orant. Ende daer af vermaent Galenus int ix. de Medicamentis secundum loca inter medicamenta quae Archigenes ad Icteros conscripsit.

Natuere

1   Groot Orant is werm/ den Sterrecruyt van natueren ende van crachten als Galenus scrijft ghelijck.

2   Cleyn Orant is werm ende drooghe ende subtijl van substantien.

Cracht ende werckinghe

1
A
   Van den grooten Orant wordt ghescreven/ dat die ghene diet over hem draecht van gheen fenijnnighe oft quade medecijne behindert oft bescadicht en kan worden.

2
B  
Tcleyn Orant verdrijft ende doet vergaen die geelicheyt van den lichaem/ die naer die geelsucht gebleven is/ alsmen met den water daert in gesoden is tlichaem wel wascht.

 

^Naar het begin van deze pagina