Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 24, bladzijde 215-216   Zie volgende pagina »

Van Vingherhoet cruyt.   Cap. xxiiii.

1  

Digitalis purpurea - Vingerhoedskruid

Tfatsoen

Digitalis purpurea - Vingerhoedskruid

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Digitalis, Campanula sylvestris, Nola sylvestris,
Vingherhoet cruyt (Vingherhoetcruyt)
  • 1644 Vlaams: Vingherhoet(cruydt)
  • 1616 Latijn: Digitalis purpurea
  • 1554/1557: Campanula sylvestris, Digitale, Digitalis, Fingerhut, Fingerkraut, Lychnitis, Nola sylvestris, Thryallis, Vingerhoetcruyt, Waldtglocklin, Waldtschell

Overzicht Digitalis purpurea op deze site

Alle foto's van Digitalis purpurea op internet

Digitalis purpurea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Digitalis purpurea in Plantago PlantIndex

Vingherhoet cruyt heeft langhe breede swertgruene bladeren die rontsomme wat ghekerft sijn den bladeren van wildt Wollecruyt wat ghelijck tusschen den welcken eenen rechten ronden steel voortcoemt een elle oft meer hooch/ daer aen van den middel tot boven toe/ ter syden wassen/ schoone langhe ronde hole bloemkens eenen Vingherhoet gelijckende/ van coluere som root van binnen met witte stipkens besprayet/ som geel. Als dese bloemkens gheresen sijn zoo verthoonen haer ronde bollekens die voor scerp sijn/ daer in lanck breet saet wast van smaecke seer bitter. Die wortel is swert met veele veeselinghen.

Plaetse

Dese bloemen wassen tot sommighe plaetsen ontrent den steenachtighen gheberchten/ in den vochtighen donckeren dalen/ ende daer men yser mijn ende smee colen vindt. Zy worden oock in die hoven hier te lande gheplant.    

 

Tijt

[216]   Vingherhoetcruyt bloeyet meest in Hoymaent ende in Ooghstmaent.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt in Latijn gheheeten Digitalis, Campanula sylvestris, ende oock Nola sylvestris. In Hoochduytsch Fingherhut/ Fingherkraut/ waldt Glocklin en waldt Schell. Hier te lande Vingherhoetcruyt. In Franchois Gantz notre Dame.

Natuere

Dit cruyt is heet ende drooghe van natuere.

Cracht ende werckinghe

A   Vingherhoetcruyt in water oft wijn ghesoden ende ghedroncken verdeylt ende doet sceyden alle grove taye vochticheden/ ende midts dyen opent die verstoptheyt van der lever/ van der milten ende van den inwendighen leden.

B   Vingherhoetcruyt in der selver manieren oft met huenich water ghesoden ende ghedroncken/ suyvert ende purgeert die borst ende doet die taye fluymen lossen ende rijp worden.

 

^Naar het begin van deze pagina