Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 23, bladzijde 214-215  Zie volgende pagina »

Van blauw Clocxkens.   Cap. xxiii.

1  

Campanula pyramidalis - Piramideklokje

2  

Campanula persicifolia - Prachtklokje

Tfatsoen

Campanula pyramidalis - Piramideklokje

Zie alle foto's van CalPhotos

Campanula caerulea sativa, Belle videre, (tam) blauw Clocxkens
  • 1644 Vlaams: Belvedere met blauwe bloemen, Clockskens (Groote oft Grootste)
  • 1616 Latijn: Campanula maior
  • 1554/1557: Belle videre, Blauw Clocxkens, Campanula coerulea sativa, Herbe aux cloches cerulée cultivée

Overzicht Campanula pyramidalis op deze site

Alle foto's van Campanula pyramidalis op internet

Campanula pyramidalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Campanula pyramidalis in Plantago PlantIndex

[214]   1   Dese bloemkens hebben in dierste uutcomen cleyne rondachtighe bladerkens den bladeren van Violetten cruyt ghelijckende/ ende tusschen dyen coemt voort eenen langen hoogen holen steel met langachtige swertgruene smalle bladerkens becleet/ daer aen tusschen den bladerkens ende aen dopperste wassen schoone liefelijcke clocxkens/ meerder dan die bloemen van Raponcelen/ van coluer blauw naer tpeersch treckende/ als die bloemen geresen sijn zoo volgen daer bollekens ghelijck aen die Raponcelen daer in dat saet leyt. Die wortel is dun ende veeselachtich. Dit heel cruyt is vol wit saps dat daer uut coemt alst ghequetst wordt/ ende van smaecke der Raponcel cruyde ghelijck.

Campanula persicifolia - Prachtklokje

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Campanula caerulea, (wildt) blauw Clocxkens
  • 1644 Vlaams: Clockskens (Middelbaere)
  • 1616 Latijn: Campanula media
  • 1554/1557: Belle videre, Blauw Clocxkens, Campanula coerulea sativa, Herbe aux cloches cerulée cultivée

Overzicht Campanula persicifoli op deze site

Alle foto's van Campanula persicifolia op internet

Campanula persicifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

2   Van desen gheslachte wordt noch een wildt ghevonden/ dat van eerst uutcomende bladeren/ stelen/ bloemen ende saet den voorghescreven ghelijck is/ maer in alle manieren veel minder/ ende dit gheeft oock wit sap uut ghelijck dat ierste.

Plaetse

Die ierste ende tamme blauw clocxkens/ worden in die hoven gheplant. Die wilde cleyne wassen al om op die canten van den velden ende onder die haghen.

Tijt

Dese bloemen bloeyen in Braeckmaent ende in Hoymaent. Die wilde oock noch tot in Ooghstmaent.

 

 

Naem

[215]   Dese bloemen worden nu ter tijt gheheeten Belle videre. In Duytsch blauw Clocxkens/ dat is in Latijn Campanula cerulea.

Natuere ende cracht

Dese bloemen en hebben oock in der medecynen gheen ghebruyck/ ende daer om is huer natuere cracht ende werckinghe onbekent.

^Naar het begin van deze pagina