Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 21, bladzijde 211-212   Zie volgende pagina »

Van Duysent schoon.   Cap. xxi.

1  

Gentiana pneumonanthe - Klokjesgentiaan

 

Tfatsoen

Gentiana pneumonanthe - Klokjesgentiaan

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Calathiana, Viola autumnalis, Duysent schoon (blauw Leliekens)
  • 1644 Vlaams: Clockskens (Spade), Duysentschoon, Lelikens (Blaeuw)
  • 1616 Latijn: Campanula autumnalis
  • 1554/1557: Blauw leliekens, Calathiana viola, Duysentschoon, Viola autumnalis, Violette d'autumne

Overzicht Gentiana pneumonanthe op deze site

Alle foto's van Gentiana pneumonanthe op internet

Gentiana pneumonanthe bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Gentiana pneumonanthe in Plantago PlantIndex

Onder alle Cloketten oft Clocxkens sijn dese blauw bloemkens die alderschoonste van coluere zy hebben dunne rechte gheknoopte stelen daer aen uut elck ledt twee tseghen een langhe smalle bladeren wassen/ tusschen den welcken ter sijden ende aen dopperste van den stelen voortcomen schoone hole langhe bloemkens met den openen altijt opwaerts wassende/ ghelijck een lanck scelleken ghefatsoeneert/ met een oft twee witte draeykens in dmiddel staende. Ende dese bloemkens sijn van coluere seer schoon blauw/ alzoo dat zy met huerder

[212]   blauwicheyt/ die schoonheyt ende blauwicheyt van den hemel boven schijnen te gaene. Ende als dese bloemkens vergaen zoo coemt in dmiddel van der bloemen een lanck ront huyskens/ daer in dat saet leyt/ dat cleyn ende lanckworpich is.

Plaetse

Dese schoone bloemkens wassen in vochtighe beempden/ ende dyerghelijcken leeghe ongheboude plaetsen/ daer vetten gront is.

Tijt

Dese bloemkens bloeyen in deynde van Ooghstmaent ende in Herfstmaent.

Naem

Dese bloemen worden van Plinius in Latijn gheheeten Calathiana/ ende Viola Autumnalis. Hier te lande blauw Leliekens/ en Duysent schoon.

Natuere en Werckinghe

Cracht natuere ende werckinghe van desen schoonen ende liefelijcken bloemen en is noch niet ondervonden noch van yemant bescreven.

 

^Naar het begin van deze pagina