Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 20, bladzijde 209-211  Zie volgende pagina »

Van Halscruyt.   Cap. xx.

1  

Campanula trachelium - Ruig klokje

2  

Campanula glomerata - Kluwenklokje

 

Tgheslacht

Der cruyden die bloemen ghelijck scellekens oft cloketten dat is cleyne clocxkens draghen vindtmen veelderleye gheslachten/ van den welcken dat Halscruyt een is dat wy nu teghenwoordich voor handen hebben/ dat oock tweederleye es. Groot ende cleyne.

Tfatsoen

Campanula trachelium - Ruig klokje

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Trachelium maius, Cervicaria, Uvularia, Campanula, groot Halscruyt
  • 1644 Vlaams: Halscruydt (Groot)
  • 1616 Latijn: Cervicaria maior
  • 1554/1557: Campanula, Cervicaria, Gans nostre dame, Gantelée, Gantelée (grande), Halscruyt, Halscruyt (groot), Halszkraut, Trachelium, Trachelium maius, Uvularia

Overzicht Campanula trachelium op deze site

Alle foto's van Campanula trachelium op internet

Campanula trachelium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Campanula trachelium in Plantago PlantIndex

[210]   1   Groot Halscruyt heet viercantighe rouwe hayrachtighe stelen/ daer aen wassen voor scerpe ende rontsomme gekertelde bladeren den bladeren van Netelen van fatsoene ghelijck. Die bloemen wassen lancx die stelen/ gefatsoeneert gelijck een cleyn clocxken oft scelleken/ den bloemen van Raponcelen aensienlijck/ maer veel meerder/ van binnen rouw en hayrachtich/ van coluere som wit/ som blauw/ som lijfvervwich. Ende dese bloemkens beghinnen van aen dopperste van de steel te bloeyene/ ende bloeyen van daeren voort nederwaerts. Als dese bloemen vergaen zoo comen daer lange hoofdekekens voort ghelijck aen den Raponcelen daer cleyn grauw sadeken in leyt. Die wortel is wit ende duer een ghevlochten.

Campanula glomerata - Kluwenklokje

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Trachelium minus, cleyn Halscruyt
  • 1644 Vlaams: Halscruydt (Kleyn)
  • 1616 Latijn: Cervicaria minor
  • 1554/1557: Campanula, Cervicaria, Gans nostre dame, Gantelée, Gantelée (petite), Halscruyt, Halscruyt (cleyn), Halszkraut, Trachelium, Trachelium minus, Uvularia

Overzicht Campanula glomerata op deze site

Alle foto's van Campanula glomerata op internet

Campanula glomerata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Campanula glomerata in Plantago PlantIndex

2   Dat cleyn Hals cruyt es den grooten van stelen ghelijck/ maer en wast niet zoo hooghe. Sijn bladeren sijn langachtich/ minder/ witter/ ende niet zoo seer ghekerft als die bladeren van den grooten/ den bladeren van Savie volnaer ghelijck. Die Clocxkens sijn violetvervwich persch/ ende staen aen dopperste veel vaster in een ghedronghen dan aen tgroot Halscruyt. Die wortel es dun ende heeft veele veeselinghen.

Plaetse

Beyde dese gheslachten wassen van selfs in sommighe drooghe beempden/ ende op grasachtighe plaetsen. Zy worden oock in die hoven gheplant.

 

Tijt

[211]   Dese bloemkens bloeyen meest in Hoymaent.

Naem

Halscruyt wordt in Griecx Trachelion/ in Latijn Cervicaria ende Uvularia naer den Duytschen naem gheheeten/ van sommighen oock Campanula. In Franchois Gantelee et Ganteletz. In Hoochduytsch Halszkraut.

Natuere

Halscruyt es cout ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Halscruyt in water ghesoden es seer goet ende gheneest die pijne ende swillinghe van den hals ende van die keele van binnen/ ende alderhande ghezweer des monts/ alsmen daer mede gorgelt oft die mont spoelt.

 

^Naar het begin van deze pagina