Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 8, bladzijde 194   Zie volgende pagina »

Van Christus ooghen.   Cap. viii.

1  

Silene coronaria - Prikneus

Tfatsoen

Silene coronaria - Prikneus

Zie alle foto's van Wien

Lychnis sativa, Lychnis coronaria, Athanaton, Acydonium, Rosa Mariana, Christus ooghen
  • 1644 Vlaams: Christusooghen
  • 1616 Latijn: Lychnis coronaria
  • 1554/1557: Acydonium, Athanatos, Christus ooghen, Lychnis coronaria, Lychnis sativa, Margenroszlin, Marienrosen, Oeillet, Oeillets Dieu, Rosa Mariana

Overzicht Silene coronaria op deze site

Alle foto's van Silene coronaria op internet

Silene coronaria bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Silene coronaria in Plantago PlantIndex

[194]   Christus ooghen hebben ronde wollachtighe gheknoopte stelen/ daer aen uut elk let wassen twee lange saechte wollachtighe bladeren. Den bladeren van Wollebladeren ghelijck/ maer veel minder ende smalder. Die bloemen wassen op dopperste van den stelen uut langhachtighe gheribde huyskens/ ende sijn van coluere som schoon root/ som wit van fatsoene die enkel sijn in vijf oft ses bladerkens ghesneden met scerpe puntkens die in dmiddel van der bloemen vergaren. Ende als dese bloemen vergaen zoo wast in die huyskens een ront lanck bolleken daer in dat saet leyt dat bruyn es. Die wortel es lanck en dun.

Plaetse

Dese bloemen worden hier te lande in die hoven gheplant.

Tijt

Zy bloeyen in Braeckmaent Hoymaent ende Ooghstmaent.

Naem

Dese bloemen worden gheheeten in Griecx Lychnis stephanomatice/ In Latijn Lychnis coronaria/ ende Lychnis sativa/ van sommighe Athanaton en Acylonium. In Hoochduytsch Margenroszlin/ ende Marienrosen/ ende daer naer nu ter tijt oock in Latijn Rosa Mariana. Hier te lande worden zy meest Christus ooghen ghenaempt.

Natuere

Dese bloemen sijn van natueren werm ende drooghe.

Cracht en werckinghe

A   Tsaet met den bloemen/ oft elck alleen met wijn ghedroncken/ es goet tseghen die beet van den scorpioenen.

 

^Naar het begin van deze pagina