Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 90, bladzijde 165-166 (in werkelijkheid 164-165)    Zie volgende pagina »

Van Wintergruen.   Cap. xc.

Tfatsoen

Wintergruen heeft neghen oft thien gruene teere bladerkens den bladeren van Beete niet seer onghelijck maer veel mindere/ tusschen den welcken voortcoemt een steelken met liefelijcke schoone sneewitte bloemkens becleet den welrieckende Meye bloemkens niet seer onghelijck. Die wortel es teer dun hier en daer vlidderende.

Plaetse

Wintergruen wast in lombrachtighe plaetsen/ ende in die vochtighe bosschen.

 

Tijt

[166]  Wintergruen wordt winter ende zoomer ghevonden/ maer sijn bloemen comen in Braeckmaent ende in Hoymaent voort.

Naem

Wintergruen heet in Griecx Limonion ende van sommighen als Plinius scrijft Neuroides oft Nomoides. In Latijn Limonium, Beta sylvestris/ en Tintinabulum terrae. In die Apoteke Pyrola. In Hoochduytsch Wintergrun/ Holtzmangoldt/ Waldt Mangoldt. In Franchois Limoire ou bette sauvage.

Natuere

Wintergruen es drooghe van natueren tot in den derden graet ende cout tot in den tweeden.

Cracht en werckinghe

A   Tsaet van Wintergruen een lepelken vol met wijn ghedroncken gheneest dat root melizoen ende alle loop des buycx/ ende stopt dat bloet spouwen/ ende der vrouwen overvloedighe natuerlijcke cranckheyt ende alle bloetganck.

B   Die bladeren van Wintergruen alleen oft met andere ghelijcke wondecruyden in wijn ghesoden ende ghedroncken ghenesen niet alleen die inwendighe quetsueren/ maer oock alle uutwendighe wonden/ fistulen ende quade sweeringhen.