Beginpagina van Plantaardigheden.nl
Actuele toepassingen van planten
© Wolverlei Tekst en Beeld –  Martin Stevens
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Plantenfoto's

   

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 86, bladzijde 159-161 (in werkelijkheid 158-160)  Zie volgende pagina »

Van doove Netelen.   Cap. lxxxvi.

 

Tgheslacht

Der doover Netelen vindtmen twee gheslachten/ een dat gheenen sonderlinghen stanck en heeft/ tweede dat seer swaer rieckt ende stinckt/ anders malcanderen niet seer onghelijck/ ende dat ierste van desen cruyden es drijerleye/ een met witten/ tweede met geelen/ tderde met roodachtighe bloemen. Dijsghelijck es oock dat andere twederleye alleen in coluere van die bloemen ondersceyden. 

Tfatsoen

Lamium, Urtica iners, Urtica mortua, doove Netelen (vergelijk deel 1, hoofdstuk 49)

[160]   1   Dat ierste gheslacht van Doove netelen es den heeten ende brandende Netelen niet seer onghelijck. Sijn bladeren sijn langachtich rontsomme ghekertelt den bladeren van Netelen ghelijck maer witter ende niet brandende. Die steel es viercantich daer rontsomme tusschen die bladeren witte geele oft roodachtighe bloemen wassen eenen capken oft openen helm ghelijck. Die wortel es veeselachtich.

 

2   Dat ander stinckende gheslacht/ es den voorghescreven ende den Netelen ghelijck/ alleen sijn bladeren sijn minder ende wat ronder/ ende het heel cruyt es van eenen seer onliefelijcken stercken rueck. Die bloemen van den eenen sijn bleeck geel/ van andere bruyn root/ minder dan die bloemen van den iersten dooven Netelen.

Plaetse

Doove Netelen wassen al om by den tuynen/ haghen ende weghen/ ende oock in die hoven.

Tijt

Doove Netelen bloeyen meest allen den zoomer van Meye af.

Naem

Doove Netelen heeten in Latijn van Plinius Lamium ende Aononium oft Anonium/ ende nu ter tijt Urtica iners oft Urtica mortua. In Hoochduytsch Todt Nessel en Taub Nessel. In Neerduytsch doove ende doode Netelen. In Franchois Ortie mort.

Natuere

Die doove Netelen sijn den anderen Netelen van natueren ghelijck.

Cracht en werckinghe

Doove Netelen ghestooten met sout/ ghenesen verteeren ende doen sceyden alle

 

 

[161]   ghezwellen/ croppen ende clieren daer op gheleyt/ van crachten ende werckinghe den Netelen seer ghelijck.