Beginpagina van Plantaardigheden.nl
Actuele toepassingen van planten
© Wolverlei Tekst en Beeld –  Martin Stevens
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Plantenfoto's

   

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 83, bladzijde 153-154 (in werkelijkheid 152-153)  Zie volgende pagina »

Van onser vrouwen melckcruyt.   Cap. lxxxiii.

Tfatsoen

Onser vrouwen melckcruyt heeft breedtachtighe/ rouwachtighe hayrachtige swertgruene bladeren/ met vele witte plecxkens ghelijck droppelkens besprayet. Tusschen den welcken die stelen voortcomen een palme oft spanne hooch draghende aen dopperste veel schoone bloemkens by een/ die ierst root oft purpure van coluere sijn ende daer naer blauw/ naer die welcke cleyn bollekens voortcomen daer in dat het saet leyt. Die wortel es swert lanck ende dick met vele aenhanghende veeselinghen.

Plaetse

Dit cruyt wast in vochtighe donckere plaetsen/ ende wordt schier in alle hoven gheplant.

Tijt

Dit cruyt brenght sijn bloemen/ vroech in Meerte ende in April/ ende corts daer naer zoo wordt sijn saet rijp.

 

 

Naem

[154]    Dit cruyt wordt hier te lande onder die Apotekers ende Herbaristen Pulmonaria ende Pulmonalis in Latijn/ dat es Longhencruyt ghenaempt. In Duytsch wordet gheheeten onser vrouwen melckcruyt/ ende onser vrouwen spin/ om dat die bladeren met hueren witten plecxkens met melck bedropen schijnen. Daer es oock noch een ander Longhencruyt daer af in tderde boeck cap. lxix. ghescreven es.

Natuere Cracht en werckinghe

A   Dit cruyt en heeft in der medecynen gheen sonderlinghe ghebruyck/ maer in die spijse ende eyerkoecken wordet ghebruyckt ghelijck die Sluetelbloemen/ den welcken dattet van natueren oock seer ghelijck es.