Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 74, bladzijde 138-139 (in werkelijkheid 137-138)  Zie volgende pagina »

Van Teucrium.   Cap. lxxiiii.

Tfatsoen

[138]   Teucrium heeft bruyne steelkens/ ende daer wassende ronde gherimpelde rontsomme ghekerfte bladerkens/ den bladeren van Chamedrys daer hier voor int xx. cap. af ghescreven es seer ghelijck. Die bloemkens sijn cleyn bruyn root/ den bloemkens van Gamanderlijn ghelijck. Die wortel es wit ende veeselachtich.

Plaetse

Dit cruyt wast ende wordt ghevonden als Dioscorides scrijft in Cilicien/ hier te lande worddet in die cruyt liefhebbers hoven ghesayet ende gheplant.

Tijt

Dat hier te lande wassende es/ wordt met bloemen ghesien in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Teucrion en Teucris/ in Latijn Teucrium. In die Apoteke eest onbekent. In Hoochduytsch worddet van sommighen gheheeten Grosz batengel/ dat es groot Gamanderlin.

Natuere

Teucrium als Paulus Aegineta scrijft es werm in den tweeden graedt ende drooge tot in den derden

 

Cracht en werckinghe

[139]   A   Teucrium in wijn ghesoden ende gedroncken opent die verstoptheyt vander milten/ ende gheneest die herdicheyt van der selver/ ende es daer seer goet ende sonderlinghe toe. Tselve doet oock dit cruyt alst met vijghen en azijn vermenght van buyten ghelijck een plaester op die milte gheleyt wordt.

B   Teucrium oock met azijn alleen vermenght es seer goet geleyt op die beet ende steeck van den fenijnnighen ghedierten.