Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 70, bladzijde 131-132 (in werkelijkheid 130-131)  Zie volgende pagina »

Van Hypecoon.   Cap. lxx.

 

Tfatsoen

[132]   Dit cruyt es van stercken onliefelijcken rueck fatsoene ende coluere van bladeren der Ruyt gelijck/ het heeft drije oft vier dunne steelkens ontrent een spanne hooch wassende/ en daer aen uutghespreyde bladerkens/ in veel andere cleyne bladerkens verdeylt/ ghelijck der bladeren van Ruyte/ behalven dat elck besonder bladerken niet heel ront maer rontsomme wat ghekerft es ghelijckende die bladeren van valsche Rhabarbere daer hier voor af ghescreven es/ maer veelmindere. Die bloemen wassen boven aen die steelkens ende en sijn anders niet dan veele dunne geelachtige hayrkens/ nederwaerts ghelijck een baerdeken hangende/ ende als die gheresen sijn soo comendaer seer cleyne hauwkens voort twee oft dry by een/ daer in leyt dat saet. Die wortel es lanck en cruypende ende hier en daer nieuwe tacxkens uutworpende.

Plaetse

Dit cruyt wast op die velden in die soute landen by der zee ghelegen/ ende wordt tot veel plaetsen in Zeelant ghevonden.

Tijt

Het bloeyet in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

Aenghesien dat dit cruyt der Ruyte als voorseyt niet seer onghelijck en es/ zoo houde ick dit voor dat Hypecoon daer Dioscorides int vierde boeck af ghescreven heeft/ dat oock Hypophaeon ghenaemt es/ ende anders gheenen naem en es ons bekent.

Natuere

Hypecoon es cout tot in den derden graet/ als Galenus scrijft.

Cracht en werckinghe

Tes van natueren crachten en werckinghe den Huel seer ghelijck/ ghelijck Dioscorides