Beginpagina van Plantaardigheden.nl
Actuele toepassingen van planten
© Wolverlei Tekst en Beeld –  Martin Stevens
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Plantenfoto's

   

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 66, bladzijde 122-124 (in werkelijkheid 121-123)  Zie volgende pagina »

Van Salomons seghel.   Cap. lxvi.

 

Tgheslacht

Salomons seghel es nu ter tijt tweederleye/ een die groot oft breet/ en ander die cleyn oft smal Salomons seghel ghenaempt wordt.

Tfatsoen

[123]   1  Groot Salomons seghel heeft langhachtighe ronde stelen/ daer aen wassen schoone langhachtighe gruene bladeren meerder langher en saechter dan die Laurus booms bladeren/ tusschen den welcken wassen aen corte steelkens schoone witgruene langhe hole bloemkens drije oft vier by een/ alzoo dat elck steelken meer bloemen dan bladeren ghemeynlijck draeght/ ende als die bloemen vergaen zoo bringen sy voort ronde besien die ierst gruen sijn ende daer naer swert/ van fatsoene den Veyl besien oft Crakebesien ghelijck. Die wortel es lanck/ vinghers dick/ knoopachtich/ wit/ met aenhanghende veeselinghen/ van smaecke in proeven ierst soetachtich ende daer naer een luttel scerpachtich/ en bitter.

 

Dat cleyn Salomons seghel/ es den voorghescreven niet seer ongelijck maer sijn bladeren sijn smalder ende en comen niet enkel maer vier oft vijf uut een let tsamen voort/ rontsomme den steel / schier sterrewijs wassende. Die bloemen sijn gruender/ die besien bruynder. Die wortel cleynder ende dunder/ ende anders eest den voorghescreven ghelijck.

Plaetse

Tgroot Salomons seghel wast hier te lande in drooghe ende bergachtige bosschen. Dat ander wast oock op de berghen ende in bosschen maer meest in Duytschlant/ hier te lande wordet in die cruytliefhebbers hoven gheplant.

Tijt

Beyde dese cruyden bloeyen in Meye ende in Braeckmaent.

 

Naem

[124]   Salomons seghel heet in Griecx ende in Latijn Polygonatum. In die Apoteke Sigillum Salomonis. In Hoochduytsch Weiszwurtz dat es witwortel. In Franchois Signet ou Seau de Salomon.

Natuere

Salomons seghel es werm en drooch van natueren/ afvaghende ende wat tsamen treckende.

Cracht en werckinghe

A   Die wortel van Salomons seghel ghestooten heylt ende gheneest die wonden daer zy op gheleyt wordt.

B   Die selve wortel verdrijft alderleye smetten/ sproet/ ende alle blauw plecken van blutsinghen tzy ghestooten ghesmeten oft ghevallen/ uut den aensichte en van alle ander leden des lichaems/ als zy gruen ghestooten/ oft huer sap daer op gheleyt wordt.

C   Van binnen tlichaems en es dit cruyt noch die wortele niet bruyckelijck als Galenus scrijft.