Beginpagina van Plantaardigheden.nl
Actuele toepassingen van planten
© Wolverlei Tekst en Beeld –  Martin Stevens
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Plantenfoto's

   

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 56, bladzijde 103-104 (in werkelijkheid 102-103)  Zie volgende pagina »

Van Eerdtbesien.   Cap. lvi.

Tfatsoen

Eerdtbesiencruyt cruypt met sijnen dunnen hayrachtigen rancxkens lancx der eerden ghelijck Vijfvinghercruyt tot veel plaetsen daer aen hakende. Sijn bladeren sijn den bladeren van Vijfvinghercruyt oock wat ghelijck/ rontsomme ghekerft/ maer en wassen maer drye aen een hayrachtich steelken. Die bloemen sijn wit binnen geel van fatsoene den Vijfvinghercruyts bloemen ghelijck/ die als sy vergaen voortbringen ronde liefelijcke besien die eerst gruen sijn/ en als sy rijp zijn meest root somtijts oock wit sijn/ van smaeck en ruecke liefelijck.

 

Plaetse

[104]   Eerdtbesien wassen in donckere bosschen/ en diepe drooghe grachten/ zy worden oock veele in die hoven gheplant.

Tijt

Eerdtbesien cruyt bloeyet in Aprill/ ende in Braeckmaent zoo worden die vruchten rijp.

Naem

Tcruyt van den Eerdtbesien wordt in Latijn Fragraria/ in Hoochduytsch Erdberenkraut/ in Franchois Fraysier gheheeten. Die vruchten worden gheheeten Fragra in Latijn/ Erdberen in Hoochduytsch/ Eerdtbesien in Neerduytsch/ in Franchois Frayses.

Natuere

Tcruyt van den Eerdtbesien ende die onrijpe groene besien sijn cout ende drooch van natueren. Die vruchte als sy rijp es cout ende vochtich.

Cracht en werckinghe

A   Eerdtbesien cruyt ghesoden en ghedroncken/ stelpt den loop des buycx ende der vrouwen overvloedighe natuerlijcke cranckheyt.

B   Tselve water daer Eerdtbesien cruyt in ghesoden es in den mont ghehouden sterckt dat tantvleesch/ het gheneest die quade sweeringhen des monts ende verdrijft allen quade rueck daer uut.

C   Tsap van den bladeren gheneest die roose ende alderhande roodicheyt in daensicht.

D   Die Eerdtbesien verslaen den dorst/ ende sijn goet ghebruyckt den ghenen die groote hitte ende brant in die maghe hebben.