Beginpagina van Plantaardigheden.nl
Actuele toepassingen van planten
© Wolverlei Tekst en Beeld –  Martin Stevens
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Plantenfoto's

   

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 44, bladzijde 80-81 (in werkelijkheid 79-80)  Zie volgende pagina »

Van Wouwe.   Cap. xliiii.

Tfatsoen

[80]   Wouwe heeft langhe smalle swertgruene bladeren/ den bladeren van Weedt niet seer onghelijck/ maer minder/ smaelder en corter/ tusschen welcken eenen steele ontrent drije voeten lanck voortcoempt/ daer aen beneden cleyne smalle bladerkens en boven lancx den steel cleyn bleeck geele bloemkens deen boven dandere wassen/ die in cleyn bollekens cruijswijs ghesneden vergaen/ ende daer in leyt dat saet dat cleyn en swert es. Die wortel es lanck en slecht.

Plaetse

Wouwe wordt tot veel plaetsen van Brabant by Loven en Bruessel op die velden ghesayet. Sy wast oock van selfs op onghebouwde plaetsen ende by den weghen.

Tijt

Wouwe bloeyet in Meye ende corts daer naer wordt huer saet rijp.

Naem

Dit cruyt wordt in Latijn (als Ruellius schrijft) Herba Lutea gheheeten/ ende van sommighen Flos tinctorius. In duytsch Wouwe/ en van sommighen Orant/ maer niet sonder dwalinghe/ want Orant es een ander cruyt met den desen gheen ghelijckenisse hebbende/ als in den voortganck dees boecks in zijnder plaetsen blijcken sal.

Natuere

Wouwe es werm ende drooch van natueren.

 

 

Cracht en werckinghe

[81]   Aenghesien dat wouwe in der medecijnen niet ghebruyckt en wordt ende den ouders onbekent es/ zoo en kunnen wy van zijn werckinghe niet anders gheschrijven dan dattet den vervwers ghebruyckt wordt/ ende datmen daer mede dat laken geel en gruen vervwet.