Beginpagina van Plantaardigheden.nl
Actuele toepassingen van planten
© Wolverlei Tekst en Beeld –  Martin Stevens
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Plantenfoto's

   

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 18, bladzijde 34-35  Zie volgende pagina »

Van Cypres.   Cap. xviii.

 

zie

Ajuga chamaepitys - Akkerzenegroen

 

Tgheslacht

Cypres wordt hier te lande tweederleye in die hoven ghevonden van fatsoene seer ghelijck.

Tfatsoen

 

[35]   1   Dat ierste ende dat ghemeynste Cypres es een houtachtich struycxken/ met recht opwassende tacxkens/ daer aen wassen cleyn ronde lanckachtighe ghesneden bladerkens/ op die soppen van de steelen/ wassen schoon gout geele bloemen/ van fatsoene den Reijn vaer bloemen ghelijck/ maer veel neerder. Sijn wortel es houtachtich met veel aenhanghende veeselinghen.

(?)

Chamaecyparissus alter, tweede Cypres Santolina pinnata

2   Dat tweede Cypres es den voorschreven van stelen/ bladeren/ bloemen/ ende fatsoene seer ghelijck: dan die stelen van den bladerkens zijn dunder en met langher bladerkens beset/ ende die bloemen zijn bleecker ende minder/ ende het cruyt en es niet zoo sterck van ruecke/ maer sueter ende lieffelijcker.

Plaetse

Dese cruyden en wassen hier te lande niet dan in die hoven daer zy gheplant worden.

Tijt

Sy bloeyen beyde in Hoymaent ende in Ooghstmaent.

Naem

1   Dit cruyt wordt van Plinio in Griecx ende in Latijn Chamaecyparissus gheheeten/ ende daer naer in Duytsch ende Franchois Cypres. In der Apoteken eest onbekent.

2   Dat ander cruyt es sonder twijffel oock een Chamaecyparissus/ ende gheen Cedrus/ als sommighe dit heeten te wesene.

Natuere

Cypres es warmachtich/ ende seer drooghende van natueren.

Cracht en werckinghe

A   Plinius schrijft dat Cypres met wijn ghedroncken seer goet es teghen slanghen scorpioenen ende alderhande fenijn.