Beginpagina van Plantaardigheden.nl
Actuele toepassingen van planten
© Wolverlei Tekst en Beeld –  Martin Stevens
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Plantenfoto's

   

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 15, bladzijde 30-31  Zie volgende pagina »

Van Chamedrijs.   Cap. xv.

Tfatsoen

 

 

[31]   Chamedrijs es een neer cruyt wassende ontrent een spanne oft voet hooghe/ met veele teere steelkens van der wortel voortcomende/ daer aen wassen cleyne teere bladerkens twee teghen een staende/ rontsomme ghekerft/ den bladeren van eycken loove volnaer ghelijck maer veel mindere/ zijn bloemkens zijn cleyn/ bruynachtich persch van coluere/ ende wassen rontsomme den steel met veel cranskens/ ghelijck een are. Sijn saet es cleyn swert en ront ende coemt in die huijskens voort daer die bloemkens uutghevallen zijn. Die wortel is dun/ wit en cleyn/ hier en daer in deerde cruypende.

Plaetse

Gamanderlijn wast van zijns selfs natuere gheerne/ op die gheberchten steenachtighe plaetsen en in die bosschen.

Tijt

Gamanderlijn bloeyt meest in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

Gamanderlijn wordt in Griecx gheheeten Chamedrijs/ In Latijn Trixago, en van sommighen Quercula minor en Serratula, In der Apoteken Chamedryos/ In Hoochduytsche Gamanderlijn en Klein batenghel/ In Franchois Chesnette ou la Germandree.

Natuere

Dit cruyt es werm ende drooghe tot in den derden graet.

Cracht en werckinghe

A   Tcruyt ende die bloemen van Gamanderlijn in water ghesoden ende ghedroncken verdrijven die verstoptheden van binnen tsmenschens lichaem/ ende doen sceyden alle taye vochticheyt/ ende daer omme zoo zijn zy uutnemende goet den ghenen die hoesten ende cort van adem zijn/ die huer water niet wel en kunnen ghelossen/ ende die dwater beghinnen te laden.

B   Sy verwecken en doen comen den vrouwen haer natuerlijcke cranckheyt.

C   Met azijn gedroncken zoo es Chamedrijs seer goet tegen die verherde en verstopte milten.

D   Dat sap van den bladeren met olie ghemengelt/ verdrijft die donckerheyt van den ooghen/ alsment daer op strijckt.