Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 12, bladzijde 26-27  Zie volgende pagina »

Van Pestilentie wortel.   Cap. xii.

Tfatsoen

Pestilentie wortel heeft groote ronde bladeren die ierst den Hoefbladeren ghelijck zijn ende daer naer zoo groot worden datmen met een blat een cleyn ront tafelken bedecken mach/ ende zijn op die een zijde schoon gruen/ en op die andere witachtich van coluere. Hueren steel es hol ende ontrent een spanne hooch/ aen dopperste vol van veel cleyn lijfvervwighe bloemkens dick by een ghehoopt/ die met hueren steel vergaen sonder saet voortebrenghene. Die wortel es dick/ binnen wit/ en bol/ sterck en bitter van smaecke.

Plaetse

Dit cruyt wast gheerne in natte vochte plaetsen/ ontrent den Rivieren en water loopen.

Tijt

Die bloemen van Pestilentie wortele verthoonen huer in tbeghinsel vander Meerte ende in den Aprill zoo vergaen zy/ ende dan zoo comen die bladeren voort die allen den

 

[27]   zoomer duer blijven duerende.

Naem

In Griecx ende in Latijn wordt dit cruyt Petasites gheheeten/ inder Apoteken eest onbekent/ in Hoochduytsch wordet Pestilentz wurtzel ghenaempt/ in onser talen Docke bladeren ende Pestilentie wortel.

Natuere

Pestilentie wortel es drooghe tot in den derden graet.

Cracht en werckinghe

A   Pestilentie wortel ghedroocht/ ghepoedert en met wijn ghedroncken es een seer costelijcke medecijne teghen die pestilentie ende pestilentiale cortsen/ want zy doet den mensche zweeten/ ende daer duer drijft zy alle fenijn en quaet vier vander herten. Sy doodet die wormen/ en es een crachtighe medecijne teghen dat opclimmen ende obstijghen van der moedere/ inder